2% z dane robia veľké veci!

Údaje potrebné na poukázanie 2% Ľubovnianskym Rytierom:

Názov: Ľubovnianski Rytieri HC
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52019781, DIČ: 2120885426
Adresa: Tehelná 1967/10, 064 01 Stará Ľubovňa
Bankový účet: SK4475000000004026926221

Ako platiteľ dane z príjmov sa môžete aj v roku 2024 rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej dane. Netreba nič platiť znova, ide len o prerozdelenie už zaplatenej dane. Ak Vy neurčíte, komu majú Vaše peniaze pomôcť, automaticky sa odvedú do štátneho rozpočtu.

Týmto spôsobom môžete pomôcť mnohým subjektom z neziskového sektora, medzi ktoré patrí aj naše občianske združenie Ľubovnianski Rytieri HC. Prispením Vašich 2% z dane priamo podporíte činnosť klubu ľadového hokeja. Výsledky práce nášho klubu sú viditeľné každú sezónu a každý príspevok nám pomôže podporiť a rozvíjať športujúcu mládež v Starej Ľubovni a okolí.

Ak ste sa rozhodli venovať 2% práve nám, nižšie sú Vám k dispozícii konkrétne postupy podľa typu osoby (postup pri poukazovaní 2% závisí od toho, či ste zamestnanec, živnostník alebo právnická osoba) ako aj stiahnuteľné formuláre už s vyplnenými údajmi.

15.2.2024 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2024 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za vás robí Váš zamestnávateľ, do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti.

Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie dane a vystaví potvrdenie o zaplatení dane, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní dane. Pozor na zmenu v riadku 13!

Z Potvrdenia zistite dátum zaplatenia dane a následne si vypočítate: 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech nášho zariadenia poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

Obe tlačivá, teda vyhlásenie na samostatnom liste a potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04. na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Aký je postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie? Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho združenia. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.

Ak máte iba príjmy zo závislej činnosti, vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb typ A, Elektronický formulár, Potvrdenie o podaní daňového priznania typ A, alebo ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb typ B, Elektronický formulár, Potvrdenie o podaní daňového priznania typ B. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.

Vypočítajte si 1,0% (2%) z Vašej dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Vypočítané 1% (alebo 2%) z Vašej dane z príjmov, môže právnická osoba rozdeliť najviac medzi 8 prijímateľov. Minimálna suma, ktorú PO môže poukázať jednému prijímateľovi je 8,- €.

POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (nášmu, či inému združeniu), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (nášmu, či inému združeniu), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

Vypočítajte si 1 % z Vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 2%, uveďte v daňovom priznaní analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov.

Každé % putuje okamžite na rozvoj hokejovej mládeže v Starej Ľubovni. Ďakujeme!