obchodné podmienky

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa eshopu:

melon media s.r.o.

Popradská 17
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 47168528
DIČ: 2023786006
IČ DPH: SK2023786006
email: objednavky@lubovnianskirytieri.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre predaj reklamných predmetov cez webové rozhranie www.lubovnianskirytieri.sk, prevádzkované spoločnosťou melon media s.r.o., IČO: 47168528 , IČ DPH: SK2023786006 so sídlom: Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28068/P.

Nákup produktu prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a podrobne vysvetľujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán, kupujúceho a predávajúceho. Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.lubovnianskirytieri.sk uzavrie s predávajúcim kúpnu zmluvu, a tým si kúpi vybraný produkt. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, fyzická aj právnická osoba.

Kupujúci objednáva produkt prostredníctvom webového rozhrania, tzn. prostredníctvom objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe. Kúpnu zmluvu tvorí objednávka, jej prijatie zo strany predávajúceho a tieto VOP. Objednanie produktu je možné realizovať výlučne vytvorením a odsúhlasením objednávky prostredníctvom webovej stránky www.lubovnianskirytieri.sk

Kupujúci vypĺňa fakturačné údaje – meno a priezvisko, adresu, email, tel.číslo, v prípade podnikateľov aj IČO a DIČ, prípadne IČ DPH. Následne zvolí spôsob platby. Zakliknutím tlačídla “súhlasím s obchodnými podmienkami” kupujúci potvrdzuje, že si VOP prečítal a súhlasí s nimi. Objednávku kupujúci odošle kliknutím na tlačilo “Objednať s povinnosťou platby” v košíku.

O prijatí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom zaslaným na e-mailovu adresu, ktorú uviedol v objednávkovom formulári. Informácia o prijatí objednávky je odosielaná automatickým systémom. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú. V prípade pochybností môže predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom overenia pravosti objednávky. Ak sa pravosť objednávky nepodarí overiť, predávajúci má právo objednávku zrušiť.

Na webovej stránke www.lubovnianskirytieri.sk je vždy uvedená aktuálne platná cena produktu. Všetky uvádzané ceny sú pre kupujúceho konečné. Predávajúci je platcom DPH. K cene produktu sa pri uzatváraní objednávky prirátava cena poštovného vrátane balného. Všetky akciové ceny produktov platia len po dobu, ktorá je pri nich uvedená. Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je predávajúci povinný dodať službu kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Spôsob platby

Kúpnu cenu je možné uhradiť prostredníctvom platobnej brány Stripe. Kúpna cena sa hradí v mene EURO. Objednávka na dobierku nie je možná.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar si viete vyzdvihnúť aj osobne nasledujúci pracovný deň po objednaní. Prevzatie tovaru je možné počas otváracích hodín, príp.po osobnom dohovore na tel.č. 0940 649 641. Adresa osobného vyzdvihnutia:

PEM aréna
Tehelná 10
064 01 Stará Ľubovňa

Doba dodania reklamných predmetov je 2-3 pracovné dni v prípade doručenia prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak parcel service. Cena doručenia cez spoločnosť Slovak parcel service je 5 eur v rámci Slovenskej republiky. Ak by ste mali záujem o doručenie reklamných predmetov do krajín EÚ, alebo mimo krajín EÚ, je potrebné realizovať objednávku prostredníctvom emailu na objednavky@lubovnianskirytieri.sk.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovacou službou, udaním nesprávnej adresy kupujúceho, za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené doručovacou službou.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy vyplnením formulára. Následne je ho potrebné odoslať na email objednavky@lubovnianskirytieri.sk. Tovar neposielajte na dobierku, pretože nebude prevzatý! Po spätnom odsúhlasení môže kupujúci nepoužitý tovar v pôvodnom balení poslať na túto adresu:

melon media s.r.o.
Popradská 17
064 01 Stará Ľubovňa

Po prijatí tovaru predávajúci najneskôr do 7 dní vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, vrátane nákladov na dopravu.

Záručná doba a reklamácia

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Reklamáciu kupujúci posiela e-mailom na adresu: objednavky@lubovnianskirytieri.sk. K reklamácii kupujúci priloží faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej doručenia. O vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho písomne e-mailom, ktorý kupujúci zadal v objednávke.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby:

  • spôsobené nešetrným zaobchádzaním, nesprávnym ošetrením výrobku, alebo mechanickým poškodením,
  • nadmerným zaťažovaním produktu,
  • násilného poškodenia,
  • pri používaní a čistení produktu v rozpore s návodom na obsluhu. Reklamáciu kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu hneď po zistení vád.


Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 1.12.2020.